Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 01.02.2016 roku i jest

następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).

Regulamin do pobrania: REGULAMIN PDF

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu Internetowego FORZA SPORT działającego pod

adresem: www.forzasportshop.com jest Wacław Domałacny prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. Import-Eksport Domałacny Wacław, wpisany do

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Raba Wyżna w

dniu 22.10.2009 r. pod numerem ewidencyjnym 219, zwany w niniejszym regulaminie

„Forza Sport”.

Adres: Rokiciny Podhalańskie 32, 34-721 Raba Wyżna

NIP 735-000-25-17,

Regon: 004407135,

Tel. +48 660 916 617,

Email: sklep@forzasport.pl

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.forzasportshop.com, w

którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów

produktów oferowanych przez Forza Sport;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na

zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub

zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w

celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub

zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Forza Sport skompletuje zamówienie i

przekaże do wysłania za pośrednictwem wybranego dostawcy, na adres wskazany

przez Klienta;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje

szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury,

sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są

informacje na temat produktu;

Dane bilingowe – dane Klienta, w tym jego dane osobowe, pozwalające poprawnie

wystawić przez Forza Sport fakturę za zakupione produkty objęte zamówieniem.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki

Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz

praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów

użytkowych i przemysłowych.

II. Rejestracja i logowanie

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie

rejestracji.

2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie

internetowej www.forzasportshop.com wybrać w zakładce „zaloguj się” opcję „stwórz

konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię i

nazwisko (lub firma), adres e-mail (login), nr telefonu oraz hasło.

3. Założenie konta Klienta jest nieodpłatne.

4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego

regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Forza Sport danych

osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego

przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail jako loginu oraz hasła.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym

osobom trzecim.

7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz,

uzupełnić swoje dane lub dokonać zmiany podanych danych oraz zmiany hasła.

8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień

składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

III. Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem

strony internetowej www.forzasportshop.com. Klient po zarejestrowaniu się i

zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie produkt, którym jest

zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”,

a następnie w Koszyku wskazując sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

• zamawiany towar i rozmiar produktu kolor, rodzaj wkładki kolarskiej,

jeżeli produkt oferowany jest z wymienionymi atrybutami;

• § adres, na jaki ma być dostarczony towar;

• § Dane bilingowe;

• § sposób dostawy;

• § sposób płatności.

3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez

Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuję i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza

złożenie zamówienia i zawarcie z Forza Sport umowy kupna-sprzedaży produktów

objętych zamówieniem.

4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuję i

płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości

Koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz

informacjami dostępnymi na stronie.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Forza Sport wysyła wiadomość

potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne

elementy zamówienia, tj:

• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail

oraz nr telefonu,

• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary),

• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,

• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy

m.in płatności i dostawy,

• sposób płatności,

• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w

ciągu 14 dni,

• informacja o prawie do rękojmi,

• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14

dni.

7. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma możliwość wyboru płatności

przy odbiorze zamówionych produktów (za pobraniem).

8. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminu oraz sporządzenia

jego wydruku.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w

ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy Forza Sport nie przechowuje treści

zawartych umów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

IV. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na

stronie www.forzasportshop.com i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu

Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym

produkcie na Stronie produktowej:

• zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i podawane są w złotych

polskich;

• nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i innych

dodatkowych opłat (np. kosztów dokonania płatności).

3. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych

produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych

kosztach np. związanych z opakowaniem.

4. Ceną wiążącą i ostateczną zamówienia jest cena produktu podana na Stronie

produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami

związanymi z realizacją umowy.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (obejmująca również

koszty przesyłki, dokonania płatności) przedstawiana jest na stronie , po dokonaniu

przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności, przed wyborem

opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-
mail na adres podany przez Klienta.

6. Forza Sport zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w

cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania

wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa

w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w

życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one

realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej

promocji nie stanowi inaczej.

V. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówione produkty (obejmującej wartość produktów + koszt

wysyłki wskazany w opisie aukcji) można dokonać:

• gotówką - w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem

Poczty Polskiej, firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego

przesyłki,

• szybkim przelewem internetowym (Przelewy24),

• zwykłym przelewem na rachunek bankowy Forza Sport wskazany w

Koszyku.

2. Forza Sport umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione

produkty za pomocą systemu oferowanego przez Przelewy24 DialCom24 Sp. z o.o ul.

Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Tel.+48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31, www.przelewy24.pl

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego

Nr KRS 0000306513, wysokoć kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

3. Forza Sport umożliwia dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15,

60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

4. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie

zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową

cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może

żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z

tego tytułu.

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą

należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między

Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

VI. Dostawa

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:

• Poczty Polskiej - przesyłką rejestrowaną (poleconą), priorytetową (list,

paczka),

• Firmy spedycyjnej DPD,

• Polecony Inpost,

• Paczkomat Inpost.

2. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub

uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że

Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub za granicą.

4. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać

dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się

z Forza Sport mailowo, na adres: sklep@forzasport.pl lub telefonicznie, na numer: +

48 660 916 617 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego

zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim

zamówieniem. UWAGA! Forza Sport nie wysyła za granicę przesyłek pobraniowych

(płatnych gotówką przy odbiorze).

5. Koszt przesyłki realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej i wynosi:

a) na terenie Polski:

- polecony priorytetowy – 13 zł

- przesyłka polecona pobraniowa 25 zł

b) za granicę - opłaty ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki.

6. Koszt przesyłki realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi:

a) na terenie Polski:

- opłata 13,00 zł przy przedpłacie na konto,

- opłata 20,00 zł gdy należność jest regulowana przy odbiorze u kuriera;

b) za granicę - opłaty za wysłanie paczki ustalane są indywidualnie w zależności od

wagi.

7. Koszt przesyłki realizowany przez Inpost wynosi (na terenie Polski):

- 11 zł dla paczkomatu Inpost.

8. W przypadku niedostarczenia przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od dnia

nadania przesyłki należy skontaktować się z Forza Sport mailowo na adres:

sklep@forzasport.pl lub telefonicznie, pod numerem tel. + 48 660 916 617.

9. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostawa na terenie

kraju następuje w kolejnym Dniu Roboczym od chwili ich nadania. Kurier ma

obowiązek dostarczenia przesyłki w godzinach 8.00-19.00. W przypadku

nieobecności w domu adresata udziela za pośrednictwem awiza informacji gdzie i

kiedy można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Kurier

zobowiązany jest podjąć 3 próby doręczenia przesyłki (w 3 kolejnych Dniach

Roboczych).

10. W przypadku niedostarczenia przesyłki kurierskiej w terminie 3 dni roboczych

należy skontaktować się z Forza Sport mailowo na adres: sklep@forzasport.pl lub

telefonicznie, pod numerem tel. + 48 660 916 617.

11. Jeżeli przy odbiorze przesyłki okaże się, że przesyłka jest uszkodzona, taśma

jest naruszona lub nosi ślady otwierania, naruszenia zawartości, prosimy w obecności

doręczyciela (listonosz, pracownik poczty, kurier) sporządzić protokół szkody nie

przyjmując towaru. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji

bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

VII. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych

produktów do Klienta.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych po złożeniu przez

konsumenta zamówienia (chyba, że w opisie wskazano inaczej) + czas dostarczenia

przesyłki przez wybrany rodzaj transportu (poczta , firma kurierska).

3. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie przekazania

Forza Sport wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj.

potwierdzenia rozmiaru, koloru zakupionych produktów, rodzaju wkładki kolarskiej,

adresu dostawy, formy płatności (w przypadku wpłaty na konto, daty zaksięgowania

wpłaty na wskazanym rachunku bankowym) i wybranego środka transportu.

4. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się o

kilka dni o czym Klient zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową.

5. Jeżeli Forza Sport nie może zrealizować zamówienia w terminie trzydziestu dni

od dnia złożenia przez Klienta zamówienia (np. z powodu niedostępności

zamówionego produktu) niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Konsument ma

wówczas prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego terminu na realizację

zamówienia. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany we wskazanym terminie,

kupujący może odstąpić od umowy.

6. Sklep Internetowy Forza Sport zobowiązuje się do dostarczenia produktów

wolnych od wad.

VIII. Wymiana towaru

1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny model, kolor lub

rozmiar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wymianie podlegają

przedmioty z regularnej oferty nie noszące śladów użytkowania (odzież przymierzona

a nie noszona), czyste i pozbawione zapachu (np. pudry, kremy, perfumy). Wymianie

lub zwrotowi nie podlegaja towary wykoanne na indywidualne zamówienie.

2. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest odesłać

nienaruszony towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany na adres: P.P.H.U.

Domałacny Wacław, Rokiciny Podhalańskie 32, 34-721 Raba Wyżna.

3. W wyniku wymiany odzieży może powstać nadpłata lub niedopłata. Jeśli towar

nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty

różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który zostanie wysłany emailem

do Klienta. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

4. W przypadku gdy rachunek bankowy Forza Sport nie zostanie uznany kwotą

stanowiącą różnicę ceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wymiany,

wymiana nie zostanie zrealizowana.

5. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od

zwracanego, Forza Sport w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru

podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca

różnicy w cenie zostanie przekazana przekazem pocztowym na adres Klienta lub

przelewem na jego konto.

6. Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony bądź zgnieciony na skutek

niewłaściwego zapakowania przez Klienta, Forza Sport zastrzega sobie prawo do

pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

7. Koszt przesłania do Forza Sport wymienianego towaru oraz koszt przesłania

towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient. Prosimy o odesłanie towaru przesyłką

rejestrowaną (np. list polecony, paczka) na adres: P.P.H.U. Domałacny Wacław,

Rokiciny Podhalańskie 32, 34-721 Raba Wyżna. Nie przyjmujemy przesyłek

odsyłanych za pobraniem.

8. Przed zwrotem czy wymianą w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z

Forza Sport mailowo na adres: sklep@forzasport.pl lub pod numerem tel. + 48

660 916 617.

IX. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1. Sprzedawca, Forza Sport, odpowiada wobec kupującego z tytułu wad

fizycznych bądź prawnych – rękojmia, stosownie do zapisów Kodeksu Cywilnego z

dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Reklamacje należy składać na adres: P.P.H.U. Domałacny Wacław, Rokiciny

Podhalanskie 32, 34-721 Raba Wyżna.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Forza Sport reklamowany produkt

wraz z dowodem zakupu (paragon). W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis

rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie

Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Forza Sport rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od

dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku braku informacji o

sposobie rozpatrzenia reklamacji, we wskazanym powyżej terminie reklamację uznaje

się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Forza Sport naprawi

lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, względnie obniży cenę

tego towaru - a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się

zapasów - sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.

6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Forza Sport.

X. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Niniejszy pkt. dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.

2014 poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie

14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po

upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym

osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie

rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować

nas (P.P.H.U. Domałacny Wacław, Rokiciny Podhalańskie 32, 34-721 Raba Wyżna, e-
mail: sklep@forzasport.pl, tel. + 48 660 916 617) o swojej decyzji o odstąpieniu od

niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane

pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak

nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz

odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą

elektroniczną na naszej stronie internetowej www.forzasportshop.com. Jeżeli

skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie

otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą

elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali

Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa

odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie zwracamy Państwu

równowartość zakupionych produktów, bez kosztów wysyłki, a w każdym przypadku nie

później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o

wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,

jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie

zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Zwrot płatności nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.

8. Jeżeli Konsument otrzymał towar w związku z umową, będą musieli Państwo

ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać zwracany

towar na adres: P.P.H.U. Domałacny Wacław, Rokiciny Podhalańskie 32, 34-721

Raba Wyżna,

- niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym

poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Jeżeli Konsument otrzymał towar niezgodny z umową, zwrócimy Państwu

pełne koszty – równowartość towaru, koszty wysyłki i odsyłki. Wysokość zwracanej

kwoty za poniesione koszty odsyłanego towaru będzie równa poniesionym przez

Państwa kosztom, nie może jednak przekraczać 13 zł (zgodnie z naszym cennikiem

wysyłki) Proszę odesłać lub przekazać zwracany towar na adres: P.P.H.U. Domałacny

Wacław, Rokiciny Podhalańskie 32, 34-721 Raba Wyżna,

- niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym

poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu

oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie

przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń rzeczy nieprefabrykowanej,

wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb.

XI. Dane osobowe

1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych

w Sklepie Internetowym.

2. Forza Sport zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów

sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na

odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem:

www.forzasportshop.com/content/3-regulamin-polityka-prywatnosci ,

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych

osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5. Forza Sport powierza przetwarzanie danych osobowych kurierskiej DPD,

Inpost oraz Poczcie Polskiej w celu zrealizowania dostawy.

6. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na

powierzenie przetwarzania jego podmiotom, o którym mowa w ust. 5. Zgoda ta jest

dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

XII. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), wskazujemy,

że minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego Klienta, niezbędne do

współpracy z systemem teleinformatycznym firmy Forza Sport, stanowią:

• Komputer PC lub MAC

• System operacyjny

• Procesor 500 Mhz

• 256 MB RAM

• Dysk 10 GB

• Zainstalowana przeglądarka internetowa

• Dostęp do sieci World Wide Web

• Adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami

tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w

sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach

sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a

Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i

preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania

tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać

zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików

Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Forza Sport zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez

zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

a) dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu

Internetowego,

b) działa na szkodę Forza Sport podejmując działania sprzeczne z niniejszym

Regulaminem,

c) uchyla się od dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie, zgodnie z

postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d) uchyla się od dokonania odbioru zamówienia za pobraniem.

2. Informujemy również o obowiązywaniu ustawowego zakazu dostarczania na

witrynę naszego Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, o których

mowa w art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z

Regulaminem, a zostaną przez Forza Sport uznane za niepożądane, Forza Sport z

zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z

żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

4. O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w

dniu dokonania blokady.

5. Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez Forza Sport, na podstawie

przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail:sklep@forzasport.pl, jeżeli

zostaną one uznane przez Forza Sport za wystarczające. Ponowienie świadczenia

usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Forza

Sport.

6. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które

zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz

Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Forza Sport w

Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i

zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U.

Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

9. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą

wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie

zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.